புதிர்போட்டி

நவீனம் எவ்வளவுதான் நம்மை ஆக்கிரமித்தபோதும் கடந்த காலம்தான் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது. அதனால்தான் வரலாற்றைப் படிப்பது அவசியம் என்கிறோம். நம் பிள்ளைகளுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய சில வரலாற்றுத் தகவல்கள் இங்

By சுகுணா ஸ்ரீனிவாசன்

நவீனம் எவ்வளவுதான் நம்மை ஆக்கிரமித்தபோதும் கடந்த காலம்தான் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது. அதனால்தான் வரலாற்றைப் படிப்பது அவசியம் என்கிறோம். நம் பிள்ளைகளுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய சில வரலாற்றுத் தகவல்கள் இங்கே...

To Read Full Article:

Already a subscriber?Login

OR

Not a subscriber? Subscribe Now

Comments

    More for you